Verkoopsvoorwaarden

Al onze leveringen en diensten zijn onderworpen aan de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangenomen.

Bestellingen
Elke bestelling door de klant houdt de aanvaarding in van onze verkoopsvoorwaarden en de ontkenning van de eigen aankoopvoorwaarden. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken mits een voorafgaand schriftelijk akkoord.

Leveringstermijn

De leverings- of uitvoeringstermijn is niet bindend. Deze wordt enkel ten titel van inlichting verstrekt. Een laattijdige levering of uitvoering wettigt in geen geval de weigering van de koopwaar of dienst en geeft evenmin reden tot een eis tot schadevergoeding. Het ontstaan van een betwisting omtrent een levering of dienst is geen reden om de betalingen te weigeren.

Levering

Franco levering vanaf 400€ excl btw of anders schriftelijk overeengekomen

Klachten

Klachten worden slechts aanvaard indien ze binnen de acht dagen na levering schriftelijk zijn overgemaakt. Reacties op laattijdige klachten impliceren geen verzaking aan het voorgaande. Zij gebeuren onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige betekenis.

Betaling

Onze facturen zijn steeds onmiddellijk betaalbaar,netto zonder disconto. Het trekken van een wissel levert geen schuldhernieuwing op. Voor iedere schuld die niet is betaald op de vervaldag is van rechtswege een intrest verschuldigd zoals vermeld in de wet van 02 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Bij niet betaling uiterlijk na factuurdatum,zal zonder aanmaning een ff onkost(7.50 excl btw) in rekening worden gebracht .
BUITEN DE BESPROKEN ONKOSTEN  VOOR DE LATE BETALING KOMEN DE  BETROKKEN PARTIJEN OVEREEN DAT IN GEVAL VAN NIET BETALING VAN DE FACTUUR 30 DAGEN NA VERVALDAG HET BEDRAG VAN DE FACTUUR  OF HET NOG VERSCHULDIGDE SALDO MET 15% WORDT VERHOOGD MET EEN MINIMUMBEDRAG VAN 40 EUR  EN DIT ALS ONKOSTEN/SCHADEVERGOEDING.

Invordering-Schadevergoeding

Indien tot invordering van de verschuldigde sommen dient te worden overgegaan is de koper een schadeloosstelling verschuldigd van alle invorderingskosten die hierdoor worden veroorzaakt. Deze schadeloosstelling bedraagt minstens 20% van het gevorderde bedrag met een absoluut minimum van 150,00 € (honderd vijftig euro en nul eurocent).

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde koopwaren worden slechts eigendom van de koper na de volledige betaling van de koopsom.

Prijzen

Onze verkoopprijzen zijn steeds exclusief BTW of andere taksen of belastingen. BTW,taksen of belastingen van welke aard ook zijn steeds ten laste van de koper.

Bevoegdheid

Alle betwistingen of geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de handelsrechtbank bevoegd voor de vestiging van de maatschappelijke zetel van de verkoper.
  •    
  •  

Wij aanvaarden ook cash & overschrijving

ACTIES

Top Artikel